يا راهنماي جايگذاري لوله تراشه

گايد يا راهنماي جايگذاري لوله تراشه شركت نورسا دايان درمان در سايزهاي متناسب با اطفال و بزرگسال طراحي و توليد گرديده است. و بصورت ريجيد يا سمي ريجيد و با قابليت استفاده مجدد موجود مي باشد. جهت جايگذاري راحتتر لوله تراشه در شرايط وجود التهاب و تورم و موارد سخت بمنظور كاهش صدمه به بيمار بكار مي رود.